Priorytet – czyste powietrze

0
Soloranlage oder Photovoltaik auf Einfamilienhaus mit Garten vor einem blauen Himmel

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Narzędziem natomiast jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz tych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Proste i czytelne? Oczywiście!

Program realizowany będzie w latach 2018–2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Dnia 1 lipca br. weszła w życie nowa wersja programu, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program uzupełniono też o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca tego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. (…) Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Beneficjenci na start

Jak czytamy na stronie czystepowietrze.gov.pl formami dofinansowania są: dotacja lub dotacja na częściowa spłatę kapitału bankowego. Beneficjentami natomiast mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębniona księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł. Beneficjentami uprawnionymi do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą być natomiast osoby spełniające te same kryteria, ale o określonym dochodzie miesięcznym na gospodarstwo domowe: 1564 w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 w gospodarstwie jednoosobowym – podwyższone progi dochodowe również obowiązują od 1 lipca br.  (dotacje do 37 tys. zł).

Na co komu pieniądze?

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług. Ale uwaga, podatek vat w ramach programu można odliczyć jedynie wtedy, gdy jest on faktycznie ponoszony przez beneficjenta i nie ma on innej możliwości odliczenia go.

Ramy czasowe przedsięwzięcia

Czyli czas od poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – który wyznacza data wystawienia pierwszej faktury VAT lub innego równoważnego dokumentu księgowego (można ją pozyskać na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) lub dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do programu – do daty wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

  • dla dotacji na pełną spłatę kapitału kredytu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Komu, komu, bo idę do domu…

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego,
2) do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
3) do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
4) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u.)
5) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej misyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3,
6) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej,
7) do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje.

Górny próg dotacji w każdym przypadku określony jest w załączniku nr 2 do programu „Czyste Powietrze” (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego), który można pobrać ze strony internetowej https://czystepowietrze.gov.pl.

Wniosek step by step

Kredyt Czyste Powietrze można pozyskać w bankach: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNB Paribas Bank Polska SA. I tu nie zabrakło zmian, najważniejsze to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Autor: Małgorzata Szcześniak na podstawie www.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj