Ambasadorowie akcji społecznej “Ocieplam dom i walczę ze smogiem”

W ramach akcji społecznej „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” pragniemy informować, jakie korzyści można mieć z dobrze przeprowadzonej termomodernizacji. Aby wesprzeć ten cel, niezbędne jest zaangażowanie osób, które posiadają odpowiednią wiedzę na ten temat. Dlatego w ramach naszej inicjatywy zaprosiliśmy do współpracy najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej termomodernizacji.

Osoby te, poza działaniami edukacyjnymi, wspierają nas w tworzeniu mechanizmów mających na celu usprawnienie procesu termomodernizacji w Polsce. Korzystając z ich autorytetu i wiedzy, chcemy skutecznie walczyć ze smogiem.

mgr inż. Paweł Gaciek
Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z branżą ociepleń związany zawodowo od 20 lat. Wchodzi w skład komisji technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Jest autorem wielu publikacji technicznych, artykułów, instrukcji, opinii technicznych z dziedziny ociepleń ścian zewnętrznych i stropów.


dr hab. inż. Dariusz Heim
Prof. nadzw. PŁ, magister inżynier kierunku budownictwa i architektury. Audytor energetyczny i ekspert w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Obecnie zatrudniony w Katedrze Inżynierii Środowiska. Pełni funkcję prezesa Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz przewodniczącego KT 179 ds. Ochrony Cieplnej PKN.
Zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, efektywności energetycznej, jakości środowiska wewnętrznego, oświetlenia dziennego oraz budownictwa zrównoważonego.
Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. International Building Performance Simulation Association, International Association of Building Physics, International Association for Urban Climate.
Autor ponad 200 artykułów naukowych oraz współautor 4 monografii.


dr inż. Paweł Krause
W roku 2001 uzyskał na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dyplom magistra-inżyniera budownictwa z zakresu specjalności: Technologia i organizacja w budownictwie na podstawie pracy pt. ”Trwałość bezspoinowego systemu ocieplania budynków mieszkalnych”. Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki budowli, budownictwa ogólnego, ochrony cieplnej budynków, ochrony fizycznej budynków, utrzymania obiektów budowlanych, prawa budowlanego i prawa w budownictwie.
Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).
W 2006 r. uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od 2014 r. rzeczoznawca budowlany GUNB.
Autor i współautor ponad 500 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.


mgr inż. Maciej Kubanek
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Członek komitetów technicznych PKN. Od początku pracy zawodowej działa w budownictwie. Od 1997 roku związany z branżą poliuretanową. Prezes i Sekretarz Generalny Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR “SIPUR”. Członek Komitetu Zarządzającego PU Europe w Brukseli.


dr inż. Jacek Michalak
57 lat, doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, w latach 1993-1994 odbył staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA).
W latach 1996-2007 dyrektor ds. badań i rozwoju firmy Atlas. Od lipca 2007 r. członek zarządu, zaś od października 2007 r. do chwili obecnej wiceprezes ds. rozwoju Atlasa odpowiedzialny za badania, zakupy, public relations, zrównoważony rozwój i administrację. W latach 2003-2017 kierował galerią sztuki współczesnej Atlas Sztuki, gdzie zrealizował 88 wystaw sztuki współczesnej.
Od 1999 r. do dnia dzisiejszego z-ca przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. klejów, od 2007 r. do chwili obecnej ekspert w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, od 2008 roku członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, od czerwca 2013 r. prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, od 2015 r. członek Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego, od 2017 r. wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa Polskiego Centrum Akredytacji.


mgr inż. Krzysztof Milczarek
absolwent, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, kierunku Fizyka Doświadczalna o specjalności Fizyka Promieniowania Kosmicznego. Po około 10 latach pracy naukowej zmienił pole swoich zainteresowań i specjalizuje się w praktycznych problemach fizyki budowli technologii materiałów budowlanych.

Był dyrektorem ds. szkoleń i promocji w firmie Dryvit, a następnie pełnomocnikiem ds. zarządzania wiedzą i szkoleniami w Grupie Atlas. Organizator i rektor Akademii Umiejętności Atlas w Nadarzynie oraz Akademii Stosowania Gipsu w Dolinie Nidy. Ostatnio zajmuje stanowisko dyrektora ds. wsparcia i rozwoju technicznego w firmie Balex Metal.

Autor jednego z najbardziej popularnych w swoim czasie programu komputerowego szacującego transport energii i masy w przegrodach budowlanych Salta oraz wielu publikacji, konferencyjnych doniesień i nowatorskich prezentacji szkoleniowych.


mgr inż. Krzysztof Patoka
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jego działalność zawodowa związana jest z budownictwem. Od początku lat 90. XX w. jego specjalnością jest technika dachowa.
Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Ma uprawnienia rzemieślnicze w dziedzinie stolarki budowlanej i dekarstwa. Jest ekspertem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Polskiej Federacji Dekarzy, Blacharzy i Cieśli i członkiem DAFA.
Autor wielu publikacji dotyczących dachów: poradników i artykułów w czaso­pismach branżowych, m.in. poradnika “Wentylacja dachów i stropodachów”.


dr inż. Krzysztof Pawłowski
Wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Jest autorem i współautorem 7 monografii i podręczników oraz ponad 100 artykułów z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Jest czynnym uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych i krajowych.


dr inż. Maciej Robakiewicz
Rzeczoznawca budowlany, audytor energetyczny, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, termomodernizacji i audytingu energetycznego, organizator i wykładowca szkoleń, autor kilkunastu podręczników i poradników oraz ponad stu artykułów dotyczących efektywności energetycznej.
Działacz Fundacji Poszanowania Energii (w latach 2002-2015 prezes zarządu), członek założyciel, sekretarz zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowej Agencji Poszanowania Energii.


Jerzy Rutka

mgr inż. Jerzy Rutka
Pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), obecnie w składzie zarządu tego stowarzyszenia. Od 1998 r. zawodowo związany z branżą termoizolacyjną, zainteresowany szczególnie innowacjami w procesie produkcji oraz stosowania izolacji dla budownictwa. Historycznie członek kilku komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz CEN. Autor publikacji i wystąpień eksperckich, twórca kilku patentów z dziedziny termoizolacji budynków. Specjalista w dziedzinie badań i analiz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wyrobów fasadowych i dachowych. Z ramienia PSPS uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów EPS (EUMEPS).


dr inż. Arkadiusz Węglarz
Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, doradca zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Prowadził zajęcia dla pracowników sektora energetyki na szkoleniach organizowanych przez KAPE oraz IGCP. Od 30 lat prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.


dr inż. Andrzej Wiszniewski
Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Ekspert i koordynator prac badawczych w dziedzinie systemów zaopatrzenia w energię budynków, odnawialnych źródeł energii i kogeneracji.
Organizator programów informacyjno- edukacyjnych w zakresie zarządzania energią, auditingu energetycznego, dobrych praktyk w eksploatacji i termomodernizacji budynków.