post

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu.

W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych ma zmienić tę dysproporcję. Ich celem jest bowiem zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku.

Do czego służy i na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt jest to więc podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu.

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu usprawnień proponowanych w audycie. Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • stosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Audyt nie jest dokumentacją techniczną, nie jest podstawą dla realizacji robót, ale stanowi założenia do projektu modernizacji obiektu lub procesu.

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:

 • sformułowanie zadania (celu),
 • zebranie danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Audyty energetyczne wprowadzono bowiem jako element systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, obecnie działającego na podstawie Ustawy z 21.11.2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 223 poz. 1459 ) i są dokumentami niezbędnymi przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną zgodnie z tą ustawą.

Przedmiotem audytów energetycznych wg wymienionej ustawy mogą być budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania i budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła.

Audyt energetyczny jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Wniosek ten składa inwestor do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Audyty wykonuje się także dla budynków jednorodzinnych przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt jest jedną z usług objętą obowiązującą od 1 stycznia br. termomodernizacyjną ulgą podatkową, z której mogą skorzystać właściciele domów.

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora – ich listę można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Dokument jest ważny do czasu przeprowadzenia kolejnego audytu.

Partnerzy akcji

logo one
logo two
logo three
logo four
logo five
logo six
logo seven
logo eight