Jakie przedsięwzięcia termomodernizacyjne można odliczyć w 2023 r.?

0

Planujesz lub jesteś w trakcie realizacji działań w ramach termomodernizacji Twojego domu? Dowiedz się, jakie materiały, sprzęty i usługi można odliczyć od podatku?

W Dzienniku Ustaw poz. 273 z dnia 9.02.2023 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, określającego wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczenie od podatku – wydatki i terminy

Publikowany wykaz odnosi się do wykonania przepisów art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 2647 z dnia 16 grudnia 2022 r.), które podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zezwalają na odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwoty, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w poniższym wykazie, które zostaną zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26 ust. 1), pod warunkiem że nie przekroczą kwoty 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem (art. 26h ust. 2). Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (art. 26h ust. 3).

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w powyższym terminie, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9).

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uznawany jest wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury (art. 26h ust. 4).

Na podstawie art. 26h ust. 5 z odliczeń wyłączone są wydatki w częściach, w jakich zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonywane są w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6). Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 7).

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot (art. 26h ust. 8).

Jakie przedsięwzięcia termomodernizacyjne można odliczyć?

Rodzaje materiałów budowlanych i urządzeń:
 1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (DzU z 2022 r., poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r., str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2022 r., poz. 2556 i 2687),
 7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
11) pompa ciepła wraz z osprzętem,
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
 1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 2) wykonanie analizy termograficznej budynku,
 3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 6) wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
10) montaż pompy ciepła,
11) montaż kolektora słonecznego,
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
13) montaż instalacji fotowoltaicznej,
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podstawa prawna

  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z dnia 16.12.2022 r., poz. 2647).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj